Xin xác nhận hộ khẩu quân đội như thế nào theo quy định?

Nơi cư trú của quân nhân hiện đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân được xác định như thế nào? Đăng ký hộ khẩu quân sự có giống các đối tượng phổ thông khác không? Bộ đội là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Chính vì vậy, các quân nhân thường sống tập trung với nhau trong quân đội nên pháp luật có quy định xác nhận nơi cư trú của quân nhân thông qua sổ hộ khẩu quân đội. Bạn đọc nếu chưa hiểu có thể tham khảo thêm quy định trong bài viết “Xin xác nhận hộ khẩu quân đội như thế nào theo quy định?” sau đây nhé!

Quy định về việc xác định nơi cư trú của quân nhân hiện nay

Điều 44 Bộ luật dân sự quy định về nơi cư trú của quân nhân. Theo đó, nơi cư trú của quân nhân được xác định đối với hai trường hợp cụ thể:

Thứ nhất: Với quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì nơi cư trú của họ là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân;

Thứ hai: Với quân nhân là sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, do họ không phải là quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nơi cư trú của họ vẫn được xác định theo nguyên tắc xác định nơi cư trú của cá nhân tại Điều 40. Trong trường hợp họ không có nơi cư trú xác định tại Điều 40 thì nơi cư trú của họ là nơi đơn vị của họ đóng quân.

Ngoài ra, căn cứ Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-BCA, nơi cư trú của Quân nhân ở trong doanh trại hoặc ở ngoài doanh trại được xác định như sau:

”1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân; người đang làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”

Như vậy, theo quy định trên, nếu Quân nhân ở ngoài doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú hiện hành. Còn trường hợp nếu Quân nhân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Xin xác nhận hộ khẩu quân đội như thế nào theo quy định?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận hộ khẩu

Hồ sơ xin xác nhận hộ khẩu bao gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Địa điểm lấy Tờ khai: Cơ quan Công an cấp xã (hình thức lấy trực tiếp) hoặc tải mẫu tại đây (hình thức lấy trực tuyến).

Số lượng: 01 Tờ khai.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức để xin xác nhận hộ khẩu dưới đây:

 • Hình thức nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân trực tiếp tới cơ quan Công an xã, phường, thị trấn (cơ quan Công an cấp xã) để nộp hồ sơ.
 • Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Bước 3: Cơ quan quản lý cư trú tiếp nhận hồ sơ

 • Hồ sơ xin xác nhận hộ khẩu đầy đủ, hợp lệ: cán bộ cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân;
 • Hồ sơ xin xác nhận hộ khẩu thiếu giấy tờ nhưng đủ điều kiện tiếp nhận: cán bộ cấp Phiếu yêu cầu bổ, hoàn thiện hồ sơ cho công dân và hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết);
 • Hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận: cán bộ cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân, trong Phiếu từ chối nêu rõ lý do để công dân hiểu.

Bước 4: Trả kết quả xin xác nhận hộ khẩu

Công dân theo lịch hẹn trên Phiếu hẹn trả kết quả tới cơ quan công an cấp xã có thẩm quyền để nhận kết quả giải quyết về thủ tục xin xác nhận hộ khẩu.

Xin xác nhận hộ khẩu quân đội như thế nào theo quy định?

Tải về mẫu giấy xác nhận hộ khẩu quân đội

Thủ tục đăng ký thường trú cho quân nhân

 Hồ sơ đăng ký thường trú trong doanh trại cho quân nhân

Theo quy định khoản 2 Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-BCA, trường hợp Quân nhân phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú không áp dụng theo quy định Luật Cư trú hiện hành.

Quân nhân phải chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị người đó đóng quân và áp dụng theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 Hồ sơ đăng ký thường trú ngoài doanh trại cho quân nhân

Đối với trường hợp những Quân nhân ở ngoài doanh trại thì việc đăng ký thường trú sẽ áp dụng quy định Luật Cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2013.

Hộ khẩu của Quân nhân theo địa chỉ thường trú cũ, hoặc Quân nhân có thể chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân hiện tại.

Những giấy tờ chuyển khẩu của quân nhân căn cứ Điều 6 Thông tư 35/2014 quy định hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
 • Giấy chuyển hộ khẩu đối với trường hợp Quân nhân đăng ký thường trú ngoài doanh trại theo quy định tại Điều 28 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi năm 2013;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP.

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên.

Trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân khi đăng ký thường trú ngoài doanh trại thì phải có giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đơn vị mình) như:
 • Quyết định điều động, tuyển dụng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là cán bộ, công chức, người thuộc quân đội nhân dân, Công an nhân dân;
 • Quyết định về nâng lương cán bộ, công chức; nâng lương, phong, thăng cấp bậc hàm; quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc quân đội nhân dân, Công an nhân dân;
 • Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp về việc đang làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về thẩm quyền đăng ký thường trú cho Quân nhân ngoài doanh trại: 

 • Đối với trường hợp chuyển hộ khẩu theo đơn vị công tác tại thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã thành phố đó
 • Đối với trường hợp chuyển hộ khẩu tới tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải đăng ký thường trú cho quân nhân.

Trường hợp cơ quan Công an không giải quyết đăng ký thường trú cho Quân nhân thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Xin xác nhận hộ khẩu quân đội như thế nào theo quy định?” . Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý về Thuận tình ly hôn nhanh cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn của Luật sư Bắc Ninh sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Giấy xác nhận hộ khẩu tập thể quân đội dùng để làm gì?

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể là mẫu đơn với các thông tin về xác nhận hộ khẩu tập thể gửi lên ủy ban nhân dân xem xét việc xác nhận hộ khẩu tập thể
Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để xem xét và xin xác nhận hộ khẩu của một số đối tượng nhất định là hộ khẩu tập thể.

Quân nhân có được cùng một lúc có hai hộ khẩu không?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Cư trú hiện hành quy định quyền của công dân về cư trú như sau:
Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Cư trú hiện hành quy định nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú như sau:
Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.
Theo quy định trên, Quân nhân có quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho mình nhưng chỉ được phép đăng ký thường trú tại một nơi.
Khi phục vụ trong Quân đội nhân dân hay Công an nhân dân, cá nhân đó có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân.
Việc muốn chuyển hộ khẩu thường trú từ nơi đăng ký thường trú hiện tại sang nơi đơn vị người đó đóng quân, cần phải đáp ứng quy định của Luật Cư trú.
Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ mới, quân nhân bắt buộc phải xóa đăng ký thường trú ở nơi đăng ký thường trú cũ theo quy định tại điểm đ Khoản 1, Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 về xóa đăng ký thường trú quy định:
Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles