Quy định về việc xác định nơi cư trú của quân nhân hiện nay