Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại quy định chi tiết 2022

Hiện nay, tất cả các giao dịch trong dân sự đều sẽ đi kèm với một loại hợp đồng kèm theo để đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Hiện nay, hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại rất phổ biến và giành được nhiều sự quan tâm đối với các nhà kinh doanh đang mở bán những sản phẩmkinh doanh. Giao kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại  được xem là bước đầu tiên để xác lập những quyền và nghĩa vụ của các bên. Đây được cho là cơ sở đảm bảo nhằm mục đích tham gia hợp đồng được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Hãy tham khảo “Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Thương mại 2005
  • Luật Quảng cáo 2018

Khái niệm hợp đồng quảng cáo thương mại

Căn cứ theo Điều 102 của Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

“Điều 102. Quảng cáo thương mại
Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình.”

Hợp đồng quảng cáo thương mại để thỏa thuận về việc quảng cáo thương mại nếu không có hợp đồng thì những rủi ro các bên gặp phải liên quan trong công việc sẽ cao hơn vì tính chất của hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc quảng cáo thương mại.

Phân loại hợp đồng quảng cáo thương mại hiện nay

Hiện nay, hợp đồng quảng cáo thương mại có hai loại như sau:

  • Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng quảng cáo mà bên cung ứng dịch vụ có thể cung ứng một phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quảng cáo thương mại.
  • Hợp đồng thuê phát hành quảng cáo: là hợp đồng quảng cáo mà bên cung ứng dịch vụ sử dụng các phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

Mục đích của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là văn bản thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại. Hợp đồng được cho là kết quả của sự thỏa thuận hai bên, đáp ứng nhu cầu của hai bên, bên sử dụng dịch vụ muốn thuê quảng cáo thương mại, bên cung ứng dịch vụ được thực hiện công việc kinh doanh dịch vụ của mình.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là cơ sở ghi nhận sự thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên. Hai bên đảm bảo quyền và lợi ích cho nhau, việc thực hiện nghĩa vụ của bên này sẽ đảm bảo quyền cho bên còn lại và ngược lại.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là cơ sở pháp lý được ghi nhận phương thức giải quyết tranh chấp mà hai bên thỏa thuận, khi tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ lựa chọn phương thức giải quyết đã ghi nhận trong hợp đồng.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Tại Điều 7 Luật Quảng cáo quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm:

“Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.”

Đối với quy định này thì các cá nhân và tổ chức không được quảng cáo các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, Thuốc lá, Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục, Súng săn và đạn súng săn, vũ khí, Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác được pháp luật quy định, có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm bị cấm quảng cáo này đều là các sản phẩm hàng hóa không đem lại các giá trị có lợi đối với xã hội. Như vậy việc quảng cáo các sản phẩm này là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

(1): Ghi rõ ngày tháng năm thực hiện hợp đồng;

(2): Thông tin của chủ thể hợp đồng: bên sử dụng dịch vụ và cung ứng dịch vụ ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế, số tài khoản, đại diện, chức vụ;

(3): Ghi rõ nội dung công việc mà hai bên đã thỏa thuận trước với nhau;

(4): Ghi tổng chi phí dịch vụ, phí quảng cáo, phí nguyên vật liệu, chi phí khác và các lần thanh toán;

(5): Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kể từ ngày ký hoặc do các bên thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

  • Hình thức: Theo Điều 110 Luật Thương mại 2005 thì hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý

Điều 110. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Tại Điều 6 Luật quảng cáo 2012 quy định: hoạt động quảng cáo thương mại phải được thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật.

“Điều 6. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Việc hợp tác giữa các chủ thể trong hoạt động quảng cáo phải thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật.”

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại quy định chi tiết
Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại quy định chi tiết

Tại Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Luật quảng cáo 2018 quy định:

“Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

1. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau:

a) Quyết định hình thức và phương thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

b) Được người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo;

c) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

a) Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;

b) Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Vì đây là hợp đồng trong lĩnh vực thương mại vẫn mang bản chất của dân sự nên họ đề cao tính thỏa thuận của các bên. Vì vậy, nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì về cơ bản các bên sẽ có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

– Quyền của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:

+ Bên thuê quảng cáo thương mại: Lựa chọn, Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

+ Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khá

– Nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:

+ Bên thuê quảng cáo thương mại: Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này; Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

+ Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp; Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Chi phí và thanh toán

Chi phí và cách thức thanh toán là một phần không thể tách rời trong một hợp đồng mang tính thương mại. Vì vậy, đối với hợp đồng quảng cáo thương mại, phải thể hiện cụ thể thỏa thuận về chi phí dịch vụ, hình thức thanh toán và thông tin thanh toán của các bên. Thông tin càng rõ ràng, chính xác thì việc thanh toán sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về vấn đề “Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại“ của Luật sư Bắc Ninh. Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẽ sẽ có ích cho bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ về Sáp nhập doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giải thể công ty, Hợp thức hóa lãnh sự, Xác nhận tình trạng hôn nhân, Thành lập công ty, Đổi tên giấy khai sinh, Đăng ký khai sinh khi không kết hôn, Hợp đồng lao động, Dịch vụ giành quyền nuôi con khi không kết hôn, Dịch vụ ly hôn nhanh, Thủ tục làm căn cước công dân gắn chip, Điều kiện giành quyền nuôi con, Bảo hiểm xã hội có hết hạn không, Mẫu hợp đồng hợp tác làm việc…. Hãy liên hệ ngay tới Luật sư Bắc Ninh để được tư vấn, hỗ trợ một cách nhanh nhất. Hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Không được ký kết hợp đồng quảng cáo đối với sản phẩm nào?

Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thuốc lá.
Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Chủ thể của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là những đối tượng nào?

Chủ thể của hợp đồng bao gồm
Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo: 
Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Người phát hành quảng cáo
Bên thuê dịch vụ quảng cáo: 
Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có nhu cầu giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình với khách hàng.
Văn phòng đại diện của thương nhân trong trường hợp được thương nhân ủy quyền
Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ là thương nhân  kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời