Quy định về thanh lý tài sản khi giải thể công ty

Để được giải thể công ty, thì công ty giải thể cần thuộc trong những trường hợp và các điều kiện sau đây theo quy định. Nhưng sau khi giải thể thì công ty đó cần phải thanh lý tài sản để giải quyết. Thanh lý tài sản khi giải thể công ty là thủ tục mà những doanh nghiệp quan tâm khi doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động. Việc thanh lý tài sản sẽ được thực hiện theo những thủ tục khác nhau dưới các hình thức kinh doanh mà pháp luật quy định. Việc chia tài sản sau khi doanh nghiệp giải thể đã được quy định rất rõ tại Luật Doanh nghiệp 2020. Hãy tham khảo “Thanh lý tài sản khi giải thể công ty” nhanh chóng, trọn gói của chúng tôi, hy vọng được giúp đỡ cho bạn.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020

Trường hợp nào được giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Quy định về thanh lý tài sản khi giải thể công ty
Quy định về thanh lý tài sản khi giải thể công ty

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

“Điều 208. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác;

6. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.”

Việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng doanh nghiệp phải thực hiện khi giải thể doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp cần nộp cùng hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh cùng với báo cáo thanh lý tài sản.

– Các bước tiến hành việc thanh lý tài sản diễn ra như sau:

Thứ nhất: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.

Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ thống kê, phân loại, số lượng, thu nhập hồ sơ kỹ thuật, các giấy tờ liên quan đến tài sản. Hội đồng thanh lý tài sản cũng đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản và xác định tài sản tương xứng là bao nhiêu. Tổ chức, thực hiện việc thanh lý tài sản và lựa chọn đối tác thanh lý tài sản.

Trong trường hợp như đã nêu trên, việc thanh lý tài sản sẽ do trực tiếp Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên đứng ra tổ chức.

Thứ hai: Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản và giá trị tài sản tương ứng

Hội đồng thanh lý tài sản sẽ đánh giá chất lượng còn lại của tài sản dựa trên các yếu tố thực tế như: sổ bảo hành, vận hành thực tế, số lần sửa chữa, hao tốn nguyên liệu, mức độ cần thiết của tài sản.. Dựa trên những đánh giá chất lượng đó mà Hội đồng thanh lý tài sản cũng xác định được giá trị còn lại của tài sản để có thể đưa ra hình thức thanh lý đối vời từng loại tài sản.

Thứ ba: Bán tài sản

Tài sản sau khi được kiểm tra, đánh giá sẽ được bán dưới các hình thức như: bán chỉ định hoặc thông báo bán công khai; bán đấu giá. Sau khi hoàn tất việc bán tài sản, khoản thu được sẽ được dùng để thực hiện thanh toán khoản nợ và nghĩa vụ còn lại của công ty giải thể (nếu có). Phần còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ và hoàn tất thanh toán các khoản nợ sẽ được chia cho các thành viên công ty theo tỷ lệ góp vốn (đối với Công ty TNHH một thành viên thì khoản thu còn lại sẽ được Chủ sở hữu công ty thu hồi lại)

Như vậy, nếu công ty TNHH một thành viên giải thể đúng trình tự theo pháp luật quy định, sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể thì phần còn lại thuộc về chủ sở hữu và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền định đoạt phần tài sản đó.

Thủ tục cần thực hiện trước khi xử lý tài sản

– Trước khi thực hiện thủ tục xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp; công ty phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Sau khi đã thanh toán các nghĩa vụ nếu còn tài sản, doanh nghiệp mới được thực hiện việc chia tài sản của các thành viên theo cơ sở đóng góp của các thành viên hoặc theo thỏa thuận của các thành viên với nhau.

– Trình tự thực hiện thanh toán những khoản nợ trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp và xử lý tài sản gồm có:

+ Thực hiện thanh toán khoản nợ về thuế.

+ Thanh toán những khoản nợ về lương; bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc dựa vào quy định theo pháp luật; những quyền lợi khác của những người lao động trong công ty dựa vào thỏa ước về lao động trong tập thể và các hợp đồng lao động mà đã được thực hiện ký kết.

+ Thanh toán những khoản nợ khác trong quá trình doanh nghiệp hoạt động có thực hiện việc vay ví dụ như: nợ ngân hàng, nợ cá nhân,…của doanh nghiệp

Thủ tục xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Quy định chung về thủ tục

Đối với tài sản cố định có giá trị lớn, khi tiến hành xử lý mà phức tạp; dựa vào Điều lệ của doanh nghiệp thì Giám đốc của doanh nghiệp cần phải tiến hành xác định và phân cấp việc xử lý về tài sản rồi sau đó phải xin ý kiến từ chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với việc xử lý tài sản cố định.

Đối với các công ty có vốn đầu tư của Nhà nước thì sẽ cần phải tham khảo những ý kiến của chủ sở hữu bằng cách thông qua đại diện ở công ty. Trong trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Nhà nước thì phải có ý kiến về việc xử lý tài sản cố định bằng hình thức văn bản từ những cơ quan mà được giao nhiệm vụ quản lý vốn của Nhà nước chẳng hạn như là: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính,…

Trình tự thực hiện

Thực hiện thành lập ra Hội đồng để xử lý tài sản cố định khi giải thể doanh nghiệp

 • HĐ quản trị của công ty cổ phần; HĐ thành viên trong công ty TNHH; Chủ sở hữu doanh nghiệp đưa quyết định về việc xử lý tài sản của doanh nghiệp; bên cạnh đó đó thực hiện thành lập ra hội đồng để xử lý tài sản cố định; trong đó gồm có những thành viên trong doanh nghiệp; trong những trường hợp khi cần thiết thì cần phải có các cán bộ về kỹ thuật mà chuyên môn có liên quan tới những tài sản cần phải xử lý.
 • Đối với Hội đồng khi xử lý tài sản cố định sẽ có nhiệm vụ thực hiện phân loại tài sản; thống kê số lượng; thu thập những hồ sơ kỹ thuật; loại giấy tờ mà có liên quan đối với tài sản; bên cạnh đó phải tiến hành kiểm tra; đưa ra đánh giá về chất lượng còn lại đối với tài sản cố định để dựa vào đó mà xác định được các giá trị của tài sản; sau đó sẽ tổ chức, tiến hành việc thanh lý về tài sản cố định.

Tiến hành kiểm tra, thực hiện đánh giá về chất lượng, giá trị còn lại đối với tài sản cố định

 • Để thực hiện đánh giá về chất lượng còn lại đối với tài sản cố định thì Hội đồng sẽ có thể dựa vào những yếu tố cụ thể như là: những hỏng hóc khi gặp phải trong suốt quá trình sử dụng, sổ theo dõi thời gian của chế độ bảo hành và số lần thực hiện sửa chữa, bảo trì của tài sản, mức độ cần thiết để sử dụng đối với tài sản đó, mức độ về tiêu hao nhiên liệu.
 • Theo sự đánh giá về chất lượng còn lại thì Hội đồng sẽ còn cần phải xác định về giá trị còn lại đối với tài sản cố định rồi sau đó sẽ chọn lựa ra hình thức để tiến hành việc thanh lý phù hợp với mỗi loại tài sản cố định.
 • Trong trường hợp khi việc tiến hành xác định về giá trị đối với tài sản mà quá phức tạp và Hội đồng khi xử lý không có đầy đủ thời gian hay khả năng để tiến hành thì có thể thực hiện thuê một tổ chức về thẩm định giá để tiến hành việc thẩm định về giá trị của tài sản cố định.
 • Về hình thức tiến hành xử lý tài sản sẽ có thể được chọn lựa một trong ba hình thức tiến hành như sau, phụ thuộc vào loại hình của công ty, nguồn vốn để tạo lập ra tài sản, nguồn vốn của chủ sở hữu gồm có: Bán đấu giá về tài sản, bán chỉ định hay thông báo thực hiện bán công khai.

Tiến hành bán tài sản cố định

 • Phụ thuộc vào mỗi loại tài sản và cũng như là hình thức tiến hành bán tài sản mà cần phải thực hiện tuân thủ dựa vào quy định theo pháp luật một cách tương ứng cụ thể, cụ thể như Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật đấu giá về tài sản và Luật thương mại .
 • Hội đồng khi xử lý tài sản cố định sẽ có thể thành lập ra tổ bán tài sản  sẽ hoặc một tổ chức chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá đối với trường hợp tiến hành bán đấu giá về tài sản.

Lưu ý

 • Về việc thực hiện mua bán về tài sản của công ty sẽ cần phải được tiến hành lập ra thành hợp đồng về mua bán và phải có thực hiện xuất hóa đơn.
 • Khi đã hoàn thành xong việc bán tài sản cố định thì những khoản thu có được từ hoạt động xử lý tài sản này sẽ được sử dụng để tiến hành thanh toán những khoản nợ và các nghĩa vụ còn lại về tài chính của công ty bị giải thể (nếu có).
 • Về phần còn lại khi đã tiến hành xong các nghĩa vụ và đã hoàn thành việc thanh toán những khoản nợ thì sẽ được thực hiện chia cho những thành viên trong doanh nghiệp dựa vào tỉ lệ của phần vốn đã được góp.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thanh lý tài sản khi giải thể công ty” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư X luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là dịch vụ Tra cứu chỉ giới xây dựng vui lòng liên hệ đến hotline0833.102.102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Theo Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu như sau:
1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.
2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
7. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”
Như vậy, tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mặc dù do một cá nhân bỏ vốn nhưng dưới danh nghĩa của công ty thì là tài sản của công ty. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Khi nào doanh nghiệp bị giải thể?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản và giá trị tài sản tương ứng như thế nào?

Hội đồng thanh lý tài sản sẽ đánh giá chất lượng còn lại của tài sản dựa trên các yếu tố thực tế như: sổ bảo hành, vận hành thực tế, số lần sửa chữa, hao tốn nguyên liệu, mức độ cần thiết của tài sản.. Dựa trên những đánh giá chất lượng đó mà Hội đồng thanh lý tài sản cũng xác định được giá trị còn lại của tài sản để có thể đưa ra hình thức thanh lý đối vời từng loại tài sản.

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời