Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023

Do sự phát triển kinh tế – xã hội của đất đai nên hiện nay tranh chấp đất đai diễn ra rất phổ biến. Với tình trạng lừa đảo xảy ra ngày càng nhiều trong lĩnh vực mua bán nhà đất, bạn cần cẩn trọng để tránh những tranh chấp về sau. Đất có tranh chấp được hiểu là loại đất đã phát sinh tranh chấp giữa người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó với cá nhân, tổ chức, nhà nước khác hoặc người cùng chiếm hữu tài sản đó. Bạn đọc có thể tham khảo thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023 mà dưới đây Luật sư Bắc Ninh đề cập dưới đây nhé!

Tranh chấp đất đai là gì?

Theo quy định khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Các trường hợp tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Tranh chấp đất đai theo quy định trên có phạm vi rất rộng (tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai). Tuy nhiên, có thể hiểu tranh chấp đất đai bao gồm các loại tranh chấp sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất;
 • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

Việc giải quyết tranh chấp đất đai được bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên để tìm ra các giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan có thẩm quyền cần đảm bảo theo những nguyên tắc cơ bản như sau:

 • Luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.
 • Bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải trong nội bộ nhân dân.
 • Việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Hiện nay, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
 • Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của UBND cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã.

Sau 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, nếu các bên tranh chấp có ý kiến ​​bằng văn bản về những nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp. Họp Ban hòa giải để xem xét và giải quyết các ý kiến ​​bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi về hiện trạng ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp thị trấn gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi về hiện trạng ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp thị trấn gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023

Hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Các bên có yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã;
 • Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Trình tự thực hiện yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP), trình tự thực hiện yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện
 • Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại UBND cấp tỉnh

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu về tranh chấp đất đai

Chủ tịch UBND cấp huyện/tỉnh giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết

Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ:

 • Thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết)
 • Hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh/huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

Bước 4: Kết quả giải quyết tranh chấp đất đai

Chủ tịch UBND cấp huyện/tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp.

Trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND cấp có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại lên UBND cấp trên trực tiếp, Bộ trưởng Bộ TN&MT hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định về tố tụng hành chính.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh

Phí dịch vụ

Nếu bạn đặt lịch tư vấn, phí ưu đãi và phí tư vấn sẽ được trừ khi bạn sử dụng dịch vụ. Tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc mà phí tư vấn trên 2.000.000 VNĐ. Khách hàng được tư vấn bởi luật sư/chuyên gia pháp lý của Luật sư Bắc Ninh và thực hiện tổng cộng 4-20 giờ công việc pháp lý tùy theo gói. Luật sư Bắc Ninh hứa sẽ không tính thêm bất kỳ khoản phí nào sau khi tư vấn.

Cung cấp các ưu đãi cho gia đình và bạn bè nếu họ tiếp tục sử dụng dịch vụ của Luật sư Bắc Ninh

Cam kết về chất lượng dịch vụ

Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty Luật sư Bắc Ninh để tư vấn về nội dung vụ việc, Luật sư Bắc Ninh sẽ thay mặt khách hàng đồng hành cùng khách hàng, thương lượng, hòa giải và giải quyết các tranh chấp tại tòa án. yêu cầu giải quyết tranh chấp của khách hàng của bạn.

Nếu sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai của Luật sư Bắc Ninh, bạn sẽ:

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp tài sản
 • Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ việc và xây dựng giải pháp, quy trình thực hiện để đi đến thống nhất với khách hàng.
 • Giải quyết tranh chấp tài sản thông qua tố tụng trọng tài trước cơ quan có thẩm quyền
 • nộp đơn kiện
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ.
 • Điều tra các trường hợp và tư vấn về các giải pháp
 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan và các mẫu đơn
 • Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng tại tòa án

Luật sư Bắc Ninh cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất

 • Giải quyết tranh chấp về đất giáp ranh giữa hàng xóm, họ hàng liền kề nhau
 • Giải quyết tranh chấp về địa giới hành chính giữa hai địa phương, thôn, xóm với nhau
 • Giải quyết tranh chấp đòi lại đất đã cho mượn, ở nhờ
 • Giải quyết tranh chấp đòi lại đất khai hoang

Giải quyết tranh chấp quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

 • Giải quyết tranh chấp về quyền, nghĩa vụ trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất
 • Giải quyết tranh chấp đòi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước
 • Giải quyết tranh chấp về việc xác định mục đích sử dụng đất trong quá trình quy hoạch của nhà nước

Giải quyết tranh chấp khác liên quan đến đất đai

 • Giải quyết tranh chấp quyền thừa kế đất đai cha mẹ, ông bà để lại cho con, cháu.
 • Giải quyết tranh chấp phân chia tài sản là đất đai sau ly hôn
 • Giải quyết tranh chấp phân chia tài sản chung là đất đai của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
 • Giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân, hộ gia đình với tổ chức
 • Giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực
 • Giải quyết tranh chấp khi đất không có sổ đỏ
 • Giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Luật sư Bắc Ninh sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Gia hạn thời hạn sử dụng đất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ?

Theo khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013, có 02 hình thức giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ gồm:
Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền.
Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai?

Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:
Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;
Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;
Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;
Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại UBND?

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND cấp huyện thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định về tố tụng hành chính.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND cấp tỉnh thì có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ TN&MT hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định về tố tụng hành chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Trả lời