Thủ tục thành lập hội chi tiết năm 2023 diễn ra như thế nào?

Thành lập các hiệp hội, hội là một trong những hoạt động cộng đồng, nhân đạo phổ biến nhất. Rất nhiều các hội từ thiện, thiện nguyện, nhân đạo được lập ra để giúp đỡ, cứu trợ người khác. Hiệp hội hoạt động ở cấp địa phương muốn thành lập hiệp hội có từ 10 thành viên trở lên phải tuân theo các quy định và thủ tục tương tự như hiệp hội được thành lập ở với quy mô toàn quốc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thành lập hiệp hội, tổ chức chúng tôi xin cung cấp những thông tin trong bài viết sau “Thủ tục thành lập hội chi tiết năm 2023”.

Hội là gì?

Công ty, tập đoàn hoặc pháp nhân là một hình thức kinh tế có tư cách pháp nhân. Nhưng ít người biết rằng các câu lạc bộ, hiệp hội, câu lạc bộ cũng là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân. Để thành lập một hiệp hội, người sáng lập phải thành lập một ủy ban để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập hiệp hội. Các ban vận động của hiệp hội được phê duyệt bởi cơ quan điều hành nhà nước chịu trách nhiệm về các ngành, lĩnh vực chính mà hiệp hội dự định hoạt động.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP thì Hội được quy định trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng;

Hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tên gọi và phạm vi hoạt động của hội như sau:

 • Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).
 • Phạm vi hoạt động của hội (theo lãnh thổ) gồm:
 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh);
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện);
 • Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

Điều kiện thành lập hội năm 2023

Bchất của hội là sự tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức có cùng nguyên tắc, mục tiêu, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, cộng đồng hoặc các thành viên của hội. Phạm vi hoạt động của hiệp hội ở các khu vực khác nhau. Vì vậy, trong thực tế, có thể có nhiều hoạt động theo cùng một hướng, tức là liên kết với một đối tượng cụ thể. Điều kiện thành lập hội áp dụng theo Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP như sau:

 • Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
 • Có điều lệ;
 • Có trụ sở;
 • Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:
 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 • Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh;

Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định 45/2010/NĐ-CP này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Thủ tục thành lập hội chi tiết năm 2023

Thủ tục thành lập hội chi tiết năm 2023

Với nhu cầu lập hội ngày càng đa dạng và ngày càng gia tăng hiện nay, cần có đủ căn cứ để bảo đảm quyền của công dân được lập hội và giải quyết tình trạng lạm dụng lập hội cũng như lợi dụng các diễn đàn và đối thoại của hiệp hội. Rất nhiều trường hợp lập hội có mục đích xấu để tuyên truyền chống phá sự lãnh đạo của Nhà nước. Do đó chủ trương thủ tục lập hội cần phải giám sát và thực hiện chặt chẽ.

Bước 1: Lập Ban vận động

a) Số lượng thành viên:

 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất mười thành viên;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên;
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên;
 • Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất năm thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất ba thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế trong tỉnh

b) Hồ sơ lập Ban vận động:

 • Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội
 • Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hộ

c) Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính:

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh;
 • Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh;
 • Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ủy quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, thì phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã;

d) Thời gian cấp phép: 30 ngày

Bước 2: Lập Hội

a) Hồ sơ chuẩn bị:

 • Đơn xin phép thành lập hội.
 • Dự thảo điều lệ.
 • Dự kiến phương hướng hoạt động.
 • Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 • Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.
 • Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.
 • Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

b) Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính:

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.

c) Thời gian cấp phép: 60 ngày

Bước 3: Tiến hành Đại hội

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

Bước 4: Báo cáo kết quả Đại hội

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày đại hội, ban lãnh đạo hội gửi tài liệu đại hội đến cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội, gồm:

 • Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;
 • Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;
 • Chương trình hoạt động của hội;
 • Nghị quyết đại hội.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Luật sư Bắc Ninh đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Thủ tục thành lập hội chi tiết năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Thủ tục đăng ký giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp:

Có bắt buộc phải thành lập Hội đồng tư vấn thuế hay không?

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì Hội đồng tư vấn thuế không bắt buộc phải được thành lập, mà Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tuỳ tình hình thực tế mà quyết định thành lập hay không.

Thủ tục thành lập Hội đồng tư vấn thuế như thế nào?

Theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thủ tục thành lập Hội đồng tư vấn thuế như sau:
Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn đề xuất, giới thiệu và gửi danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế cho Chi cục Thuế. Chi cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo danh sách để Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn lựa chọn.
Chi cục trưởng Chi cục Thuế căn cứ thành phần và danh sách tham gia Hội đồng tư vấn thuế để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế theo quy định tại Điều này (theo mẫu số 07-1/HĐTV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này).

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Related Articles