Trường hợp phải xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa