Trường hợp không được giải quyết thôi việc với công chức