Trình tự thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa chi tiết diễn ra như thế nào?