Trình tự các bước xóa tên cha trong giấy khai sinh tại Bắc Ninh