Trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em vị thành niên và thanh niên