Trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng chống mại dâm