Thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê.