Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ủy quyền sử dụng logo như nào?