Quy định VSATTP trong cơ sở khám chữa bệnh tại Bắc Ninh