Quy định về ủy quyền sử dụng logo sẽ được thực hiện như thế nào?