Quy định về tục bắt vợ có vi phạm quy định pháp luật