Những trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất