Những tổ chức nào có quyền thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?