Những quy định về quyền và nghĩa vụ của người giám hộ.