Những lưu ý cần tránh khi tiến hành thủ tục thu hồi đất