Mức xử phạt khi nhập hộ khẩu trễ hạn được quy định như thế nào?