Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế quy định năm 2023 có những nội dung gì?