Lệ phí làm thủ tục giải chấp được quy định ra sao?