Hợp đồng mua bán muốn có hiệu lực thì phải thỏa các điều kiện gì?