Hồ sơ thủ tục công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.