Hồ sơ khám sức khoẻ vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bắc Ninh