Đối tượng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước