Đối tượng áp dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gồm những ai?