Điều kiện giải chấp được quy định gồm những điều gì?