Dịch vụ đăng ký khai sinh không có chứng sinh tại Bắc Ninh nhanh chóng