Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân