Các trường hợp chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định pháp luật.