Bỏ tên bố khỏi giấy khai sinh tại Bắc Ninh làm như thế nào?