Xử lý tài sản thế chấp và chấm dứt việc thế chấp ra sao?