Trình tự thủ tục thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự diễn ra như nào?