Trình tự thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như thế nào?