Quy trình thực hiện thủ tục trích lục hộ tịch tại Bắc Ninh diên ra như thế nào?