Quy trình chào htrang đối với cạnh tranh thường và cạnh tranh rút gọn