Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thế chấp tài sản như thế nào?