Quy định mới về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu