Những vấn đề cần lưu ý khi ghi chú kết hôn gồm những gì?