Những loại lệ phí phỉ nộp khi làm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại