Mức thu lệ phí trích lục hộ tịch tại Bắc Ninh như thế nào?