Mức phạt với dự án phân lô bán nền không đủ điều kiện