Lệ phí khi nhập hộ khẩu được pháp luật quy định ra sao?