Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi tại Bắc Ninh nhanh chóng.