Cơ sở phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm