Có được mang theo dao để phòng thân không quy định chi tiết