Trách nhiệm của chủ xe khi thực hiện thủ tục cải tạo xe ô tô